Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - www.Tuinenhaagplanten.be

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de website www.Tuinenhaagplanten.be

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met betalings en/of leveringsvoorwaarden genoemd op de
website van www.tuinenhaagplanten.be.
Tuin en Haagplanten.be behoudt zich het recht voor haar betalings en/of leveringsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Anders dan schriftelijk is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ons erkend.
Tuinenhaagplanten.be garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de kwaliteitsnormen.


- Identiteit van de ondernemer

Tuin en Haagplanten Westmalle Comm.V
Schepersdijk 13
2390 Westmalle
Tel.: +32(0)473 370 280 bereikbaar tijdens weekdagen tussen 8 en 16.30 uur.
E-mailadres: info@tuinenhaagplanten.be
Favv.nr.: BE 100478
Btw-identificatienummer: BE 0541 897 032Artikel 1 - Prijzen website
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle particuliere prijzen op de website vermeld zijn in EURO en inclusief B.T.W.

Artikel 2 - Levering van bestelling geplaatst via website.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Onvoorziene omstandigheden als misgewas, vorstschade en andere onvoorziene omstandigheden ontheffen ons van levering, ook al was de order reeds aangenomen.

Artikel 3 - Herroepingsrecht online-aankoop via webshop

De consument heeft een 'bedenktijd' van 14 kalenderdagen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden. De termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.

Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen ( zoals planten). Daar Tuinenhaagplanten.be planten levert en/of verzendt en het hier aldus om snel bederfbare producten (levende planten) gaat kan er niet worden teruggezonden. Mocht er tijdens het transport naar de klant iets fout gaan waardoor de verpakking en planten beschadigd arriveren, dan moeten de planten in de originele verpakking geweigerd worden aan de transporteur, zodat deze automatisch retour komen.
Retouradres Tuin en haagplanten Westmalle Comm. V. , Schepersdijk 13 2390 Westmalle.

Artikel 4 - Garantie

Tuin en Haagplanten.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid. De garantietermijn van Tuinenhaagplanten.be is niet van toepassing daar er geen toezicht is hoe de klant uiteindelijk omgaat met de planten.

Tuin en Haagplanten.be is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer/koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Indien blijkt dat geleverde zaken bij ontvangst verkeerd, beschadigd en/of incompleet is, dan dient de afnemer, voor eventuele terugzending aan Tuin en Haagplanten.be, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Tuin en Haagplanten.be. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Iedere aansprakelijkheid van Tuin en Haagplanten.be voor enige vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Tuin en Haagplanten.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel en/of derden.

Artikel 5- Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Tuin en Haagplanten.be en een klant/afnemer komt tot stand nadat een bestelling door Tuin en Haagplanten.be op haalbaarheid is beoordeeld. Tuin en Haagplanten.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na voorafbetaling.

Alle kleuren, vormen of andere elementen van de afbeeldingen op de internetsite van Tuin en Haagplanten.be kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wegens niet kleurecht.

Tuin en Haagplanten.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Tuin en Haagplanten.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tuin en Haagplanten.be gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
Tuin en Haagplanten.be is niet aansprakelijk voor uitval of slechte hergroei door het verkeerd aanwenden van de planten. Er wordt geen groei, of hergroei garantie verleend.